Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: GPP Kuopio Oy (CrossFit Kuopio)
Y-tunnus: 465605-5
Osoite: Itkonniemenkatu 29b, Ovi 12
Postinumero: 70500
Postitoimipaikka: KUOPIO
Puhelin: 040 775 3367
Sähköposti: crossfitkuopio@gmail.com

 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Nimi: Ville Huttunen, toimitusjohtaja GPP Kuopio Oy (CrossFit Kuopio)
Osoite: Santurintie 14, 73120 Lapinlahti
Puhelin: 040 775 3367
Sähköposti: crossfitkuopio@gmail.com

 

  1. Rekisterin / henkilötietojen käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään CrossFit Kuopion asiakkaiden tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, jäsenyyteen liittyvään tiedottamiseen, valmentamiseen liittyviin toimintoihin, salin palveluiden markkinointiin sekä laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, mahdollinen alennusryhmään kuulumisen peruste, käyttäjätunnus ja salasana.

 

  1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän jäsenyyssopimuksen tai muun valmennuksen täytäntöön panemiseksi tai CrossFit Kuopion asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CrossFit Kuopio/ GPP Kuopio Oy kerää ja tallentaa asiakkaan jäsenlomakkeessa ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne Visma PPG Oy:lle laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

 

  1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

  1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

12.    Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

CrossFit Kuopio / GPP Kuopio Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. CrossFit Kuopio / GPP Kuopio Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.